സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 26 വയസ്, അഞ്ചടി അഞ്ചിഞ്ച് ഉയരം, സെറാംപൂരില്‍ ബിഡി കഴിഞ്ഞ് യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. യുവതി, 24 വയസ്, അഞ്ചടി ആറിഞ്ച് ഉയരം, എംഎസ് ഡബ്ള്യു (സൈക്യാട്രി) കഴിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയരായ യുവതി, യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 90743 35055.

Continue Reading

സാംബവ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്

സാംബവ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 29 വയസ്, അഞ്ചടി എട്ടിഞ്ച് ഉയരം, ബി.കോം വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ടാലി, ഭോപ്പാലില്‍ സിബിഎസിഇ സ്കൂളില്‍ ജോലി, അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 97471 05929.

Continue Reading

റ്റിപിഎം പെന്തക്കോസ്തു യുവതി

റ്റിപിഎം പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 26 വയസ്, 168 സെ.മി. ഉയരം, ദുബായില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയരായ പെന്തക്കോസ്തു യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. യു.എ.ഇ.യില്‍ ജോലിയുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 94471 80352.

Continue Reading

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 23 വയസ്, 156 സെ.മി. ഉയരം, ബിഎസ്സി റേഡിയോളജി, എറണാകുളത്ത് റേഡിയോളജിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. സ്വദേശത്തോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള പെന്തക്കോസ്തു യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 98479 02724.

Continue Reading

ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി

ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 28 വയസ്, അഞ്ചടി രണ്ടിഞ്ച് ഉയരം, വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദത്തു നില്‍ക്കാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 92079 73027.

Continue Reading

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 26 വയസ്, അഞ്ചടി അഞ്ചിഞ്ച് ഉയരം, സെറാംപൂരില്‍ ബിഡി കഴിഞ്ഞ് യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. യുവതി, 24 വയസ്, അഞ്ചടി ആറിഞ്ച് ഉയരം, എംഎസ് ഡബ്ള്യു (സൈക്യാട്രി) കഴിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയരായ യുവതി, യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 90743 35055.

Continue Reading

സാംബവ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്

സാംബവ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 29 വയസ്, അഞ്ചടി എട്ടിഞ്ച് ഉയരം, ബി.കോം വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ടാലി, ഭോപ്പാലില്‍ സിബിഎസ് ഇ സ്കൂളില്‍ ജോലി, അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 97471 05929.

Continue Reading

റ്റിപിഎം പെന്തക്കോസ്തു യുവതി

റ്റിപിഎം പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 26 വയസ്, 168 സെ.മി. ഉയരം, ദുബായില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയരായ പെന്തക്കോസ്തു യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. യു.എ.ഇ.യില്‍ ജോലിയുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 94471 80352.

Continue Reading

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 23 വയസ്, 156 സെ.മി. ഉയരം, ബിഎസ്സി റേഡിയോളജി, എറണാകുളത്ത് റേഡിയോളജിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. സ്വദേശത്തോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള പെന്തക്കോസ്തു യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 98479 02724.

Continue Reading

ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി

ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 28 വയസ്, അഞ്ചടി രണ്ടിഞ്ച് ഉയരം, വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദത്തു നില്‍ക്കാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 92079 73027.

Continue Reading