ഭാര്യ മരിച്ചുപോയ പെന്തക്കോസ്തു വിമുക്ത ഭടന്‍ ‍

ഭാര്യ മരിച്ചുപോയ പെന്തക്കോസ്തു വിമുക്ത ഭടന്‍ ‍, 51/5’8”, 45 വയസില്‍ താഴെയുള്ള അനുയോജ്യമായ പെന്തക്കോസ്തു വിശ്വാസത്തില്‍ ഉള്ള യുവതികളുടെ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബാദ്ധ്യതയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 99618 01852.

Continue Reading

ഒരു പ്രമുഖ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍

ഒരു പ്രമുഖ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 29 വയസ്, 167 സെ.മി. ഉയരം, അനുയോജ്യരായ ജോലിയുള്ള പെന്തക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.95622 27169.

Continue Reading

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 40 വയസ്

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 40 വയസ്, 165 സെ.മി. ഉയരം, സ്വന്തമായി അലൂമിനിയം ഫേബ്രിക്കേഷന്‍ കട നടത്തുന്നു. പെന്തക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കു ന്നു. സ്ഥലം അടൂര്‍ ‍. 97462 91105.

Continue Reading

ചേരമര്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 27 വയസ്,

ചേരമര്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 27 വയസ്, 165 മസെ.മി. ഉയരം, +2, വെളുത്ത നിറം, അനുയോജ്യരും ആത്മീയരുമായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നുംവിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 99470 51702.

Continue Reading

മുംബൈയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ പുരാതന മര്‍ത്തോമ്മാ

മുംബൈയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ പുരാതന മര്‍ത്തോമ്മാ പശ്ചാത്തലത്തില്‍നിന്നു പെന്തക്കോസ്തു വിശ്വാസത്തില്‍വന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ മകള്‍ (മഹാരാഷ്ട്ര ഗവ. സ്റ്റാഫ്), ജെ.ജെ. ഹോസ്പിറ്റല്‍ ‍, ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്, 3-3-91, 28 വയസ്, 155 സെ.മി. ഉയരം, വെളുത്ത നിറം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും ജോലിയുമുള്ള യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മുംബൈയില്‍ ജോലിയുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 98701 43121, 98704 64709.

Continue Reading

ഓര്‍ത്തഡോക്സ് പശ്ചാത്തലമുള്ള പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 28 വയസ്,

ഓര്‍ത്തഡോക്സ് പശ്ചാത്തലമുള്ള പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 28 വയസ്, 164 സെ.മി. ഉയരം, ബി.കോം, കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കില്‍ ജോലി, ആത്മീയരും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരുമായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 95445 60649.

Continue Reading

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 1-8-1992, 27 വയസ്

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 1-8-1992, 27 വയസ്, 178 സെ.മി. ഉയരം, ബി.ടെക്. (എംബിഎ), ഖത്തറില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. വിദേശത്തോ, സ്വദേശത്തോ ഉള്ള ആത്മീയരായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 94978 31554.

Continue Reading

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 25 വയസ്

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 25 വയസ്, 157 സെ.മി. ഉയരം, എംബിബിഎസ്, ഇപ്പോള്‍ മംഗലാപുരത്ത് ഇന്റേണ്‍ ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും ആത്മീകരുമായ പെന്തക്കോസ്തു യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നുംഅനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 9665 020 10148 (കെ.എസ്.എ.) 94462 73571 കേരളം.

Continue Reading

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 23 വയസ്

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 23 വയസ്, 165 സെ.മി. ഉയരം, ബിസിഎ, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് മൂന്നാം വര്‍ഷം, ആത്മീയരും, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുമുള്ള യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 96058 90384.

Continue Reading

ഹൈന്ദവ പശ്ചാത്തലത്തില്‍നിന്നും പെന്തക്കോസ്തു വിശ്വാസത്തില്‍ വന്ന യുവതി

ഹൈന്ദവ പശ്ചാത്തലത്തില്‍നിന്നും പെന്തക്കോസ്തു വിശ്വാസത്തില്‍ വന്ന യുവതി, 26 വയസ്, അഞ്ചടി ഉയരം, പ്ളസ് ടൂ വിദ്യാഭ്യാസം, ആയുര്‍വേദ നേഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞു. അനുയോജ്യരായ പെന്തക്കോസ്തു യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 96450 68469.

Continue Reading