ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 25 വയസ്

Matrimony

ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 25 വയസ്, അഞ്ചടി നാലിഞ്ച് ഉയരം,

ബിബിഎ, ടാലി, ഡിപ്ളോമ ഇന്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ‍, വെളുത്ത നിറം,

ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 9446268513.