പാസ്റ്ററുടെ മകന്‍ ‍, 25 വയസ്, 174 സെ.മി. ഉയരം

Matrimony

പാസ്റ്ററുടെ മകന്‍ ‍, 25 വയസ്, 174 സെ.മി. ഉയരം, എംബിഎ,

നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും ആത്മീയരുമായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും

വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 8075018425.

Comments are closed.