ചേരമര്‍ പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി, 29/150, ഇരുനിറം,

Matrimony

ചേരമര്‍ പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി, 29/150, ഇരുനിറം,

 

ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്, വിദേശ ജോലി, നാട്ടിലുണ്ട്. ഉയര്‍ന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയുമുള്ള പെന്തക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ ബന്ധപ്പെടുക. 89437 66539.

Leave a Reply

Your email address will not be published.