പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി, ഫെയര്‍ ‍, 27/5’3”, ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്,

Matrimony

പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി, ഫെയര്‍ ‍, 27/5’3”, ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്, മദ്ധ്യ തിരുവിതാംകൂര്‍ ‍,

എക്സ് എന്‍ ‍.ആര്‍ ‍.ഐ പേരന്റ്സ്, ദൈവഭയവും വിദ്യാഭ്യാസവുമുള്ള യുവാക്കളുടെ രക്ഷിതാക്കളില്‍നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 94475 96010, 98477 19689.

Leave a Reply

Your email address will not be published.