പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി 25/5’4”, എം.ബി.ബി.എസ്. ജോലി ചെയ്യുന്നു.

Matrimony

പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി 25/5’4”, എം.ബി.ബി.എസ്. ജോലി ചെയ്യുന്നു.

പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച (ഡോക്ടര്‍, സി.എ., എന്‍ജിനീയര്‍)

യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 04734 224463, 99470 89300.

Leave a Reply

Your email address will not be published.