ചേരമര്‍ പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി, 26/160, ഡല്‍ഹിയില്‍ ജനറല്‍ നേഴ്സായി

Matrimony

ചേരമര്‍ പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി, 26/160, ഡല്‍ഹിയില്‍ ജനറല്‍ നേഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 95409 21368,
98476 62625.

Leave a Reply

Your email address will not be published.