സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി

Matrimony

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി,

(ഡിഒബി), 30-08-1991, 163 സെ.മി. ഉയരം, ബി.എ., ഡയാലിസ് ടെക്നീഷ്യനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. സ്വദേശത്തോ,

വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള അനുയോജ്യരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 95268 16010,
95941 08396.