പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 23 വയസ്, വെളുത്ത നിറം,

Matrimony

പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 23 വയസ്, വെളുത്ത നിറം,

 

എം.സി.എ. പഠിക്കുന്നു. സാമ്പത്തികമുണ്ട്,

ജോലി കാര്യമാക്കുന്നില്ല.

 

വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 99611 35689.