പെന്തക്കോസ്തു യുവതി (റ്റിപിഎം), 25/155, ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്.

Matrimony

പെന്തക്കോസ്തു യുവതി (റ്റിപിഎം), 25/155, ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്. ജോലിയുള്ള യുവാക്കളുടെ രക്ഷിതാക്കളില്‍നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. പെന്തക്കോസ്ത് ഏതു വിഭാഗവും ആകാം. 94959 05382, 0469-2661337.

Leave a Reply

Your email address will not be published.