സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 28/156, ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്

Matrimony

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 28/156, ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്, ഇടത്തരം കുടുംബം, ഇപ്പോള്‍ നാട്ടിലുണ്ട്. അനുയോജ്യരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 0481-2370668, 82818 06857.nishamolmv,[email protected] gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.