സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 1-8-1992, 27 വയസ്

Matrimony

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 1-8-1992, 27 വയസ്, 178 സെ.മി. ഉയരം,

ബി.ടെക്. (എംബിഎ), ഖത്തറില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. വിദേശത്തോ, സ്വദേശത്തോ ഉള്ള ആത്മീയരായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
94978 31554.