ഓസ്ട്രേലിയ യുണൈറ്റട് പെന്തക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ചസ്സ് (AUPC) ക്യുൻസിലാന്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ വാർഷിക കണ്‍വെൻഷൻ 2015

Australia Breaking News Convention

AUPC ക്യുൻസിലാന്റ്റ്  സ്റ്റേറ്റിന്റെ വാർഷിക കണ്‍വെൻഷനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ  ആരംഭിച്ചു.

ബ്രിസ്ബൻ:  ഓസ്ട്രേലിയ  യുണൈറ്റട്  പെന്തക്കോസ്റ്റൽ  ചർച്ചസ്സ്  (AUPC)
ക്യുൻസിലാന്റ്റ്  സ്റ്റേറ്റിന്റെ  വാർഷിക കണ്‍വെൻഷൻ 2015  നവംബർ 20,21,22
തീയതികളിൽ  “വെവേൽ ഹൈറ്റസ്  കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ, 175 ,  എടിൻബർഗ് , കാസ്ടൽ  റോഡ്‌ വെവേൽ ഹൈറ്റസ്, ബ്രിസ്ബനിൽ ” വെച്ച്  നടത്തുവാൻ  പാസ്റ്റർ തോമസ്‌ എബ്രഹാം അധ്യക്ഷനായീകൊണ്ടുള്ള വിവിധ സഭകളുടെ പ്രതിനിധി സമേള്ളനത്തിൽ
തീരുമാനമായി. അതിനുള്ള  ഒരുക്കങ്ങൾ  ആരംഭിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.