ചേരമര്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 27 വയസ്,

Matrimony

ചേരമര്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 27 വയസ്, 165 മസെ.മി. ഉയരം, +2, വെളുത്ത നിറം, അനുയോജ്യരും ആത്മീയരുമായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നുംവിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 99470 51702.