റ്റി.പി.എം. പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 28/145 സെ.മി., എസ്.എസ്.എല്‍ ‍.സി.,

Matrimony

റ്റി.പി.എം. പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 28/145 സെ.മി., എസ്.എസ്.എല്‍ ‍.സി., സാധാരണകുടുംബം, വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 97444 19597, 89435 46926.

Leave a Reply

Your email address will not be published.