പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി, 22 വയസ്, ഡി.എം.എല്‍ ‍.റ്റി, ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കല്‍

Matrimony

പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി, 22 വയസ്, ഡി.എം.എല്‍ ‍.റ്റി, ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കല്‍

കോളേജില്‍ ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്‍ ‍. ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ജോലിയേതുമാകാം. 98476 72264.

Leave a Reply

Your email address will not be published.