ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി

Matrimony

ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി, 33/154, (ആഭരണം ഉപയോഗിക്കും) സഹകരണ ബാങ്കില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ജോലിയുള്ള ആത്മീയരായവരില്‍നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 96562 28600, 70256 05567.

Leave a Reply

Your email address will not be published.