ഒരു പ്രമുഖ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍

Matrimony

ഒരു പ്രമുഖ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 29 വയസ്, 167 സെ.മി. ഉയരം, അനുയോജ്യരായ ജോലിയുള്ള പെന്തക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.95622 27169.