പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 27/170, ദുബായില്‍ ജോലി,

പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 27/170, ദുബായില്‍ ജോലി, നവംബറില്‍ അവധിക്കു വരും, സാമ്പത്തികം ഉണ്ട്. ബ്യൂറോയല്ല. ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 96566 37192.

Continue Reading

പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 29/164, ബി.എസ്.സി.

പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 29/164, ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്, ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 04734 227522, 94955 20782.

Continue Reading

പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 24/160, എം.എസ്.സി

പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 24/160, എം.എസ്.സി., വിശ്വകര്‍മ്മയില്‍നിന്നും വന്നത്. മിനിമം ഡിഗ്രിയെങ്കിലും ഉള്ളവരുടെ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബ്യൂറോയല്ല. 99956 24443.

Continue Reading

സാംബവ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 27/163, ബി.റ്റിഎച്ച്,

സാംബവ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 27/163, ബി.റ്റിഎച്ച്, ചെന്നെയില്‍ ആത്മീയ സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലി. വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 086102 58185, 97449 22118.

Continue Reading

പെന്തക്കോസ്തു യുവതി 33/157, എം.എസ്.സി

പെന്തക്കോസ്തു യുവതി 33/157, എം.എസ്.സി., സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് സമര്‍പ്പണം, പൂര്‍ണ്ണ സമയമോ, ജോലിയോടൊപ്പമോ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്ന നായര്‍ പശ്ചാത്തലമുള്ള യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 98956 59499.

Continue Reading

ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി,

ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 42/156, ബ്യൂട്ടീഷ്യന്‍ ‍, ക്രിസ്ത്യനേതുമാകാം. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 75590 18766.

Continue Reading

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 29/157, വെളുത്ത നിറം, ന്യൂസിലാന്റില്‍ നേഴ്സ്, പ്രൊഫഷണല്‍ യോഗ്യതയുള്ളവരില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 89215 81074, 97440 03447.

Continue Reading