പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി, 23, ബി.എസ്.സി നേഴ്സ്,

പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി, 23, ബി.എസ്.സി നേഴ്സ്,

സൌദി മിനിസ്ട്രിയില്‍. വിദ്യാഭ്യാസം,

സാമ്പത്തികം കാര്യമാക്കുന്നില്ല. 95627 32597.

Categories: Matrimony

About Author