പെന്തക്കോസ്തു യുവതി 33/157, എം.എസ്.സി

പെന്തക്കോസ്തു യുവതി 33/157, എം.എസ്.സി., സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് സമര്‍പ്പണം, പൂര്‍ണ്ണ സമയമോ, ജോലിയോടൊപ്പമോ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്ന നായര്‍ പശ്ചാത്തലമുള്ള യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 98956 59499.

Categories: Matrimony

About Author