പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 26/164, ബി.എസ്.സി. നഴ്സിംഗ്,

പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 26/164, ബി.എസ്.സി. നഴ്സിംഗ്,

അമേരിക്കന്‍ ഗ്രീന്‍ കാര്‍ഡ്. എന്‍ജിനിയേഴ്സ്,

ബി.എസ്.സി., എം.എസ്.സി. നഴ്സിംഗ്.

apcalain@ yahoo.com. 90485 75612.

Categories: Matrimony

About Author