രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട, 26/165 സെ.മി., എം.ബി.എ. ഫിനാന്‍സ്,

രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട, 26/165 സെ.മി., എം.ബി.എ. ഫിനാന്‍സ്, കുവൈറ്റില്‍നിന്നും അവധിക്കു വന്നിരിക്കുന്ന യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 98470 63136.

Categories: Matrimony

About Author