പെന്തക്കോസ്ത് മാതാപിതാക്കളുടെ മകള്‍ ‍, 28/162, ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്, ദോഹ എം.ഒ.എച്ച്.

പെന്തക്കോസ്ത് മാതാപിതാക്കളുടെ മകള്‍ ‍, 28/162, ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്, ദോഹ എം.ഒ.എച്ച്.

വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 0481 2463919, 85478 62919.

Categories: Matrimony

About Author