ചേരമര്‍ പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി, 29/5’5’‘, ഫെയര്‍ ‍, ബി.എ.,

ചേരമര്‍ പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി, 29/5’5’‘, ഫെയര്‍ ‍, ബി.എ.,

 

ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്ലോമ, സമജാതിയില്‍പ്പെട്ട യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 98476 38695, 95551 01506.

Categories: Matrimony

About Author