പുരാതന ഇടത്തരം ആര്‍ ‍.സി കുടുംബത്തില്‍നിന്നും പെന്തക്കോസ്തുവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച ആസ്ട്രേലിയായില്‍ പി.ആര്‍ ‍-ഓടുകൂടി ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്

പുരാതന ഇടത്തരം ആര്‍ ‍.സി കുടുംബത്തില്‍നിന്നും പെന്തക്കോസ്തുവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച ആസ്ട്രേലിയായില്‍ പി.ആര്‍ ‍-ഓടുകൂടി ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവതി (27). അനുയോജ്യരായ യുവാക്കളുടെ രക്ഷിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആസ്ട്രേലിയായില്‍ ജോലിയുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 97470 14947, 0481 2474947.

Categories: Matrimony

About Author