സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 28/156, ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 28/156, ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്, ഇടത്തരം കുടുംബം, ഇപ്പോള്‍ നാട്ടിലുണ്ട്. അനുയോജ്യരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 0481-2370668, 82818 06857.nishamolmv,nv@ gmail.com

Categories: Matrimony

About Author