ഹാലേലുയ്യാ പത്രാധിപർ സാംകുട്ടി ചാക്കോ ആശുപതിയിൽ

ഹാലേലുയ്യാ പത്രാധിപർ സാംകുട്ടി ചാക്കോ ആശുപതിയിൽ

ഹാലേലുയ്യാ പത്രാധിപർ സാംകുട്ടി ചാക്കോ ആശുപതിയിൽ
ഹാലേലൂയ്യാ ക്രൈസ്തവ ദ്വൈവാരികയുടെ ചിഫ് എഡിറ്റർ സാംകുട്ടി ചാക്കോ നിലമ്പൂർ, ശരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യംമൂലം തിരുവല്ല പുഷ്പഗിരി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടു.

വിദഗ്ദ ചികിത്സ ആവശ്യമാണന്നു പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്‌.

Categories: Breaking News, India, Kerala

About Author